Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Two of the Temptations of Jesus in the Desert by Satan and Jesus served by the Angels (Master François, Miniature; from St Augustine’s “La Cité de Dieu”; manuscript MMW 10 A 11; Koninklijke Bibliotheek, The Hague)
Mt 4:10-11

Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen". Toen verliet Hem de duivel, en zie, de engelen naderden, en dienden Hem.

Volgende mis Vorige mis