Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Paradise (Lucas Cranach the Elder, 1530,  Kunsthistorisches Museum, Vienna)
Gen 2:16-17

En Jahweh God gaf den mens het volgend gebod: Van alle bomen uit de tuin moogt ge eten; maar van de boom der kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten; want wanneer ge daarvan eet, zult ge sterven.

Volgende mis Vorige mis