Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

The Conversion of St Paul, Ananias Restoring Sight (Benjamin West)
Hand 22:12-15

Een zekere Ananias, een vroom man naar de Wet, en in aanzien bij alle Joden, die daar woonden, kwam naar mij toe, ging voor mij staan, en sprak: "Saul, broeder, zie op". En op hetzelfde ogenblik zag ik hem. Hij vervolgde: De God onzer vaderen heeft u voorbestemd, om zijn wil te leren kennen, den Gerechte te zien, en de stem uit zijn mond te vernemen. Want ge zult voor Hem bij alle mensen moeten getuigen, wat ge gezien en gehoord hebt.

Volgende mis Vorige mis