Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

The Conversion of Saint Paul (Caravaggio, 1600/1601, Odescalchi Balbi Collection, Rome)
Hand 22:6-9

Maar toen ik op mijn reis Damascus naderde, bliksemde eensklaps midden op de dag een schitterend licht uit de hemel om mij heen. Ik viel op de grond, en hoorde een stem, die mij zeide: "Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?" Ik antwoordde: "Wie zijt Gij, Heer?" Hij sprak tot mij: "Ik ben Jesus van Názaret, dien ge vervolgt". Mijn gezellen zagen wel het licht, maar de stem van Hem, die met mij sprak, hoorden ze niet.

Volgende mis Vorige mis