Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

The Descent From The Cross (James Tissot, 1886-1894, Brooklyn Museum)
Mt 27:55-59

Vele vrouwen, die Jesus van Galilea af waren gevolgd om Hem te dienen, stonden daar van verre toe te zien; onder anderen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Tegen de avond kwam een rijk man, uit Arimatea afkomstig en Josef genaamd, die eveneens leerling van Jesus was; hij begaf zich naar Pilatus, en vroeg het lichaam van Jesus. Pilatus beval, hem het lichaam te geven. Josef nam het lichaam, en wikkelde het in een rein lijnwaad.

Volgende mis Vorige mis