Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vrijdag in de vierde week van de Vasten

The Raising of Lazarus (Sebastiano del Piombo, c. 1517–19, National Gallery, London)
Jh 11:40-44

Jesus sprak tot haar: Heb Ik u niet gezegd: Wanneer ge gelooft, zult ge Gods heerlijkheid zien? Men nam dus de steen weg. Toen sloeg Jesus de ogen omhoog, en sprak: Vader, Ik dank U, omdat Gij Mij hebt verhoord. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort; maar Ik zeg het terwille van de omstaande menigte, opdat ze mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. Na deze woorden riep Hij met luider stem: Lázarus, kom uit. En de dode kwam te voorschijn, de voeten en handen in windsels gewikkeld, en zijn gezicht met een zweetdoek omwonden. Jesus zei hun: Maakt hem los, en laat hem gaan.

Volgende mis Vorige mis