Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

The Garden of Gethsemane
Mt 6:9-13

Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

Volgende mis Vorige mis