Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Be vigilant with a view to prayers
Lc 22:60-62

Petrus sprak: Man, ik begrijp niet, wat ge zegt. Op hetzelfde ogenblik, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heer keerde Zich om, en zag Petrus aan. Toen dacht Petrus aan het woord van den Heer, en hoe Hij hem had gezegd: Eer de haan kraait, zult ge Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten, en weende bitter.

Volgende mis Vorige mis