Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Abraham is about to sacrifice his son Isaac when he sees a ram in the thicket (© DEA PICTURE LIBRARY / Getty Images)
gen 22:2

Hij sprak: Neem Isaäk, uw enigen zoon, dien ge liefhebt, ga naar het land van de Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen, die Ik u aanwijs.

Volgende mis Vorige mis