Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Matteüs, apostel en evangelist

The calling of St. Matthew (James Tissot, Brooklyn Museum, New York)
Mt 9:9

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.

Volgende mis Vorige mis