Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Palmzondag

Veelluik Passie en Verrijzenis (detail) (Arcabas, Heiligdom O.L.V. van Scherpenheuvel, © Arcabas)
Mt 26:49-50

Haastig liep hij op Jesus toe, en sprak: Wees gegroet, Rabbi. En hij kuste Hem. Maar Jesus zeide hem: Vriend, waartoe zijt ge gekomen? Nu kwamen ze toegelopen, sloegen de hand aan Jesus, en grepen Hem vast.

Volgende mis Vorige mis