Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde Zondag van de Vasten

The Banishment of Hagar and Ishmael (Attributed to Nicola Grassi)
gal 4:25-31

want de berg Sinaï ligt in Arabië, en Agar is het beeld van het hedendaags Jerusalem, want deze stad ligt in slavernij met haar kinderen. Maar het Jerusalem uit den hoge is vrij, en dat is ònze moeder. Want er staat geschreven: "Jubel onvruchtbare, die niet baart; Breek uit in gejuich, die geen barensnood kent. Want talrijker zijn de kinderen der verlatene Dan van haar, die aan een man is gehuwd." Welnu, broeders, gij zijt als Isaäk, kinderen der Belofte. Maar zoals eertijds hij, die naar het vlees was verwekt, hem ging vervolgen, die verwekt was naar de geest, zo gebeurt het ook thans. Maar wat zegt de Schrift? "Jaag weg de slavin met haar zoon; want de zoon der slavin zal niet meeërven met den zoon der vrije vrouw." Broeders, we zijn dus geen slavenkinderen, maar kinderen der vrije vrouw!

Volgende mis Vorige mis