Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de eerste week van de Vasten

Kis Gods singing kids
mt 21:14-16

En er kwamen blinden en kreupelen in de tempel naar Hem toe, en Hij genas ze. Toen de opperpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij verrichtte, en de knapen die in de tempel riepen: "Hosanna den Zoon van David", werden ze verontwaardigd. Ze zeiden tot Hem: Hoort Gij niet, wat ze roepen? Jesus antwoordde hun: Zeker; hebt gij nooit gelezen: "Uit de mond van kind en zuigeling stemt Gij U een loflied aan?".

Volgende mis Vorige mis