Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Witte Donderdag

Jesus Washing Peter's Feet (Ford Madox Brown, 1852-56, Tate Gallery, London)
Jh 13:6-8

Zo kwam Hij ook bij Simon Petrus. Maar deze zeide tot Hem: Gij Heer; wast Gij mij de voeten? Jesus antwoordde hem: Wat Ik doe, begrijpt ge nu nog niet; maar later zult ge het inzien. Petrus zeide Hem: Nooit in der eeuwigheid zult Gij me de voeten wassen. Jesus antwoordde hem: Zo Ik u niet was, hebt ge geen gemeenschap met Mij.

Volgende mis Vorige mis