Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertempervrijdag in de Vasten

Christ healing the sick at the pool of Bethseda (Carl Heinrich Bloch, 1883, Brigham young university)
jh 5:6-8

Toen Jesus hem zag liggen, en vernam, dat hij reeds lange tijd lijdende was, sprak Hij tot hem: Wilt ge gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb niemand om mij in de vijver te helpen, als het water in beweging komt; en terwijl ik mij er heen sleep, gaat een ander er vóór mij in. Jesus sprak tot hem: Sta op, neem uw bed op, en ga.

Volgende mis Vorige mis