Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertemperwoensdag na Pinksteren

The Chief Cornerstone
Hand 4:10-11

Dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jesus Christus van Názaret, dien gij hebt gekruisigd, maar dien God heeft opgewekt uit de doden. Hij is "de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden.".

Volgende mis Vorige mis